REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WAŻNY OD 06-06-2018 R.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży odzieży za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.enduroX.pl

1. Informacje ogólne

 • Właścicielem Sklepu Internetowego jest: AKUKU Marcin Malczyk, ul. Wyki 8, 32-065 Krzeszowice
 • Telefon do sklepu internetowy: 695 33 25 89  (opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora)
 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową nowej odzieży  .
 • Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych tą formą sprzedaży.


2. Warunki zawierania umów sprzedaży

 • Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Konsumenta wyłącznie za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem www.enduroX.pl
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się AKUKU Marcin Malczyk są następujące:
  • sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient musi posiadać połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 20, Opera w wersji co najmniej 16, Google Chrome w wersji co najmniej 20,
  • monitor bądź wyświetlacz w rozdzielczości co najmniej 1.200×800 pixeli.
  • włączona obsługa Cookies i Java Script,
  • posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia.
 • Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy AKUKU Marcin Malczyk.
 • Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Na e-maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Na pytania z weekendu odpowiadamy w poniedziałek. Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: enduroX.pl@gmail.com
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.
 • Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem firmy Poczta Polska.
 • Koszt wysyłki, na terenie Polski:
  • pobranie = 20zł
  • W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

3. Sposób płatności

 • W przypadku wyboru formy „pobranie” – towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia, w terminie dwóch dni roboczych.
 • Chyba że jest to bluza na indywidualne zamówienie z dodatkową ksywką która nam podasz w notatce do zamówienia.

4. Zwroty

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,lecz powinien nam odesłać towar na swój koszt
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. koszty odesłania Produktów ponosi Klient.
 • Zwracany Produkt winien zostać odesłany  na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta.
 • Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie nam informacji drogą mailową enduroX.pl@gmail.com lub załączając do przesyłki informację na jakie dane mamy zwrócić pieniążki .
 • Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że AKUKU Marcin Malczyk może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Wymiana

 • Klient ma prawo wymienić towar na inny kolor rozmiar, jeżeli produkt jest nowy nie używany , nie prany itp
 • Wymiana jest możliwa w terminie do czternastu dni od daty otrzymania produktu.
 • Wymiana możliwa jest tylko wtedy, gdy sklep dysponuje wymaganym rozmiarem.
 • Nie jesteśmy w stanie wymienić bluz robionych na wasze indywidualne zamówienie z własną ksywką na inny rozmiar i kolor PROSIMY O DOKŁADNE SPRAWDZENIE ROZMIARU PRZED INDYWIDUALNYM ZAMÓWIENIEM ( tabela rozmiarów znajduje się obok zdjęcia produktu po prawej stronie i jest mierzona w centymetrach w celu uniknięcia różnic rozmiarów zależnych od różnych firm produkujących bluzy )
 •  
 • Wymieniany Produkt winien zostać odesłany na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta. Przesyłkę można dostarczyć w dowolny sposób (tzn. poczta, kurier, osobiście).

6. Reklamacja

 • AKUKU Marcin Malczyk zobowiązana jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.

6.1 Reklamacja w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego

 • AKUKU Marcin Malczyk ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność AKUKU Marcin Malczyk z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

6.2    Gwarancja.

 • Produkty objęte są gwarancją jakości, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej każdorazowo załączanej do danego Produktu. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 • Gwarancji udziela AKUKU Marcin Malczyk zwany w dalszej części dokumentu „Gwarantem”.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru
 • Kupujący realizuje swoje uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacyjne dokonane w siedzibie sklepu, w którym zakupiony został reklamowany Towar.
 • Gwarant zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru w tym z braku jego należytej konserwacji. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta  usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej Towaru poprzez naprawę Towaru nie było możliwe, gwarant wymieni Towar na wolny od wad.
 • Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Okres gwarancji na Towar wynosi 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży Towaru.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z brakiem możliwości korzystania z Towaru.
 • Reklamacje prosimy składać na adres sklepu, z którego zamówiony Towar został wysłany.

6.3

 • Klientowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a AKUKU Marcin Malczyk  w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie spawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a AKUKU Marcin Malczyk za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.


 
7. Ochrona danych osobowych

 • Składając zamówienie produktu w sklepie internetowym www.enduroX.pl zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu towar. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.
 • AKUKU Marcin Malczyk gwarantuje przestrzeganie zasad Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje nieudostępnianie ich innym osobom fizycznym i prawnym.